Banner

Banner 1

Wapen Koopvaardij                            STATUTEN       Nieuw Logo      

NAAM, ZETEL, DUUR, VERENIGINGSJAAR

 

ARTIKEL 1.

 1. De vereniging draagt de naam Marine Radio Amateur Club, afgekort MARAC.
 2. De vereniging is gevestigd te Den Helder.
 3. De vereniging is opgericht op één Juli negentienhonderd vijf en tachtig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één juni tot en met eenendertig mei.

 

RECHTSBEVOEGDHEID

 

ARTIKEL 2

 1. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk tot medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 2. Het bestuur is niet bevoegd huurkoopcontracten aan te gaan of op afbetaling te kopen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd personeel in dienst te nemen of arbeidscontracten aan te gaan.
 4. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen;

b. Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden;

c. De vereniging is niet bevoegd in naam van de leden verplichtingen aan te gaan.

 

DOEL EN MIDDELEN

 

ARTIKEL 3

 1. Het doel van de vereniging is het zijn van een samenwerkingsverband voor de radioamateurs, zowel zend- als luisteramateurs, die als militair of als burgerwerknemer in dienst van de Koninklijke Marine zijn of zijn geweest.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. Het beoefenen en bevorderen van het radio zendamateurisme binnen de Koninklijke Marine en onder haar leden;

b. Het assisteren van de leden bij de studie voor een machtiging of een hogere machtiging;

c. Het ondersteunen van radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen de Koninklijke Marine;

d. Het geven van technische en praktische assistentie waar mogelijk, om leden in staat te stellen radioamateurstations op te zetten, te onderhouden en te gebruiken, waar zij zich ook mogen bevinden;

e. Het uitgeven van een periodiek;

f. Het samenwerken met zusterverenigingen die een soortgelijk doel na streven en een band hebben met bondgenootschappelijke zeestrijdkrachten;

g. Alle andere wettelijke middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

VEREISTEN VOOR HET LIDMAATSCHAP

 

ARTIKEL 4

 1. De vereniging heeft gewone en buitengewone leden. Uitsluitend gewone leden zijn leden in de zin der Wet.
 2. Gewoon lid kunnen zijn Nederlanders en ex-Nederlanders ongeacht woon- of verblijfplaats, die:

a. Militair der Nederlandse zeemacht zijn of zijn geweest, of

b. Burgerwerknemer in dienst van de Koninklijke Marine zijn of zijn geweest.

 1. Buitengewone leden kunnen zijn:

a. Radioamateurstations voor onderwijsdoeleinden binnen de Koninklijke Marine;

b. Clubstations van zusterverenigingen;

c. Leden van zusterverenigingen die militair van een bondgenootschappelijke zeemacht zijn of zijn geweest;

d. Leden van zusterverenigingen die als burgerwerknemer in dienst van een bondgenootschappelijke zeemacht zijn of zijn geweest.

 4.    Voor het lidmaatschap is vereist:

 1. Het bezit van een radiozendmachtiging, blijkend uit de toewijzing van roepletters als radiozendamateur, of
 2. Het geregistreerd zijn als luisteramateur bij een landelijke radioamateurvereniging, blijkend uit de toewijzing van een luisternummer.

AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP

 

ARTIKEL 5

 1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
 2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

ARTIKEL 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. Door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van een vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan of door het intrekken van de machtiging van het       amateurstation;
 3. Door opzegging door het lid, hetgeen dient te geschieden vóór één April van het lopende verenigingsjaar en wel tegen het einde daarvan;Door opzegging namens de vereniging door:
  • het niet nakomen van één of meer verplichtingen jegens de vereniging;
  • Het ophouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld;
  • handelingen in strijd met de belangen van de vereniging of het radio amateurisme in het algemeen, waardoor redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • Door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en wordt door het bestuur met redenen omkleed schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid.
 5. Vooruitlopend op een beslissing van het bestuur over opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, kan het dagelijks bestuur een lid schorsen;
  1. De schorsing vervalt zodra het bestuur een beslissing over opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap heeft genomen.
  2. Indien de schorsing niet wordt gevolgd door een beslissing als bedoeld onder b) vervalt de schorsing in ieder geval door het verloop van een tijd van twee maanden.

4.   Het dagelijks bestuur bevestigd een mondeling meegedeelde schorsing schriftelijk aan het lid                                   binnen 48 uur.

 1. Tegen de beslissing tot schorsing staat geen beroep open.

5.   opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en bij ontzetting uit het lidmaatschap, staat het lid binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit beroep open bij de arbitrage commissie.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

 

ARTIKEL 7

 1. Gewone leden en buitengewone leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
 2. a) Leden zijn verplicht vóór één Augustus van het lopende verenigingsjaar de contributie in zijn geheel te betalen.

b).Buitengewone leden bedoeld in artikel 4 sub 3a betalen geen contributie.

3.   a). Zij die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, zijn verplicht de contributie over het gehele   verenigingsjaar direct na aanmelding te voldoen.

b) Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat nieuwe leden, die in de laatste twee maanden van het verenigingsjaar lid worden, over die periode geen contributie hoeven te betalen.

 1. Gewone leden die hun contributie hebben betaald hebben elk één stem in de algemene vergadering.
 2. Alleen gewone leden die buitenslands verblijven kunnen een ander gewoon lid schriftelijk machtigen voor hen te stemmen.
 3. Een gewoon lid kan slechts gemachtigde zijn voor één ander gewoon lid.
 4. Stemgerechtigde leden kunnen zichzelf en andere stemgerechtigden kandidaat stellen voor deelname aan het bestuur of commissies.
 5. Buitengewone leden hebben toegang tot, doch geen stemrecht in, de algemene ledenvergadering.
 6. Buitengewone leden kunnen door het bestuur kandidaat worden gesteld voor deelname aan de commissies.
 7. Geschorste leden zijn uitgesloten van het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten.

DE ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 8

 1. De algemene vergadering wordt gevormd door de gewone leden.
 2. a) Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen door schriftelijk convocatie aan het laatst bekende adres van de leden, dan wel door bekendmaking in het periodiek van de vereniging.

b) De termijn van oproeping is tenminste zeven dagen.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering oefent de bevoegdheden, die in de statuten en reglementen der vereniging aan andere organen zijn opgedragen, niet zelf uit.
 3. De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten onder meer:
 4. Het vaststellen en wijzigen van de statuten;
 5. Het vaststellen van de begroting van uitgaven en inkomsten, daarbij inbegrepen het vaststellen van de contributie;
 6. Het goedkeuren, gedeeltelijk goedkeuren of afkeuren van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door het bestuur;
 7. De bevoegdheid de vereniging te ontbinden;
 8. Het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
 9. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;
 10. Het benoemen van een lid van de arbitragecommissie;
 11. Het benomen van een kascontrolecommissie.
 12. Het bestuur roept jaarlijks vóór één December de algemene vergadering bijeen. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 13. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in lid 5 van dit artikel met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 14. De benoeming van in lid 5 van dit artikel genoemde commissies voor het volgende verenigingsjaar;
 15. Voorziening in eventuele vacatures;
 16. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

7.    a) Op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te roepen;

b) Indien het bestuur aan dit verzoek niet binnen veertien dagen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

 

FUNCTIONELE ORGANEN

ARTIKEL 9

 1. De vereniging kent geen afdelingen of correspondentschapen.
 2. Het bestuur is bevoegd functionele organen in te stellen voor groepen leden die als radioamateur dezelfde belangstelling hebben.

 

BESTUUR

ARTIKEL 10

 1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd.
 2. Het bestuur bestaat uit vijf personen, die uit hun midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aanwijzen.
 3. Het bestuur benoemd uit de twee bestuursleden, die geen deel van het dagelijks bestuur uitmaken, een vicevoorzitter en een tweede secretaris/penningmeester.
 4. De voorzitter en de secretaris van het bestuur, of hun vervangers, treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering.
 5. De penningmeester is belast met het beheer van alle financiën en goederen van de vereniging.
 6. a) het bestuur is bevoegd een redactiecommissie te benoemen voor het periodiek van de vereniging, alsmede een award commissie, een contest commissie en andere functionele commissies;

b) Het bestuur is tevens bevoegd voor deze commissie reglementen vast te stellen.

7.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

8.    De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur.

 

KASCONTROLECOMMISSIE

ARTIKEL 11

 1. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee gewone leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 2. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording door het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 4. De kascontrolecommissie heeft toegang tot de boekhouding en de archieven van de vereniging, doch heeft zwijgplicht over zaken die niet het financiële beheer raken.

 

ARBITRAGECOMMISSIE

ARTIKEL 12

 1. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden, te weten:
 2. Een vast lid dat belast is met de leiding van de commissie en jaarlijks wordt benoemd door de algemene vergadering uit de gewone leden;
 3. Per ingesteld beroep twee leden, waarvan:
 4. Een lid benoemd door de klager uit de gewone leden van de vereniging.
 5. Een lid benoemd door het orgaan van de vereniging waartegen de klacht is gericht.

2.    De arbitragecommissie komt in actie naar aanleiding van een schriftelijke bij het vaste lid van de commissie aanhangig gemaakt beroep binnen één maand nadat de gewraakte beslissing ter kennis van de klager is gebracht.

3.    Bij het aanhangig maken van het beroep kan de klager het lid vermelden dat hij in de arbitragecommissie benoemt.

4.    De arbitragecommissie handelt elk beroep af in de samenstelling waarin de commissie is begonnen.

5.   De arbitragecommissie beslist binnen drie maanden als goede mannen naar billijkheid bij meerderheid van stemmen en brengt haar met redenen omklede beslissing schriftelijk ter kennis van de klager en van het orgaan waartegen de klacht is gericht.

6.   Het reglement voor de arbitragecommissie wordt vastgesteld voor de algemene vergadering.

 

REDACTIECOMMISSIE

ARTIKEL 13

 1. De redactiecommissie bestaat uit tenminste drie gewone leden.
 2. De redactiecommissie is belast met het uitgeven van het periodiek van de vereniging.
 3. De redactiecommissie blijft met haar onkosten binnen de in de begroting aangegeven grenzen.
 4. De redactiecommissie is bevoegd artikelen of brieven te bekorten, te weigeren of aan het gangbare spraakgebruik aan te passen.
 5. De redactiecommissie is gehouden officiële mededelingen van het bestuur in het periodiek op te nemen.

 

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 14

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Indien het bestuur een statutenwijziging voorstelt zal de tekst van de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de algemene vergadering in het orgaan van de vereniging of bij afzonderlijk rondschrijven, aan de gewone leden van de vereniging worden bekend gemaakt.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 15

 1. De vereniging wordt ontbonden:
  1. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, waarop het bepaalde in artikel 14 op overeenkomstige wijze van toepassing is;
  2. Door het geheel ontbreken van leden;
  3. In andere in de Wet genoemde gevallen.
 2. De vereniging blijft na haar ontbinding bestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. Het batig saldo van de vereniging vervalt bij het besluit van de algemene vergadering aan een goed doel binnen radio

Aldus verleden en bekrachtigd door Mr. G.J. van Leersum, notaris te Alkmaar, op 3 Oktober 1986.

Deze statuten werden door de Algemene Leden Vergadering aangenomen op 20 September 1986, te Den Haag.